BLACK KNIGHT بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   110 100% with 11 votes

شاه راه جدید از گرفتن مالیات از peons خود ایجاد کرده است.

کنترل بازی:


MedievalKnightBlack