ben10 را بازی ماهیگیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   447 86.27% with 51 votes

از آنجا که پدر بزرگ او را دو سال پیش در زمان ماهیگیری، ben10 را شروع به توسعه اشتیاق زیادی برای ماهیگیری، این در حال حاضر برای اولین بار از سرگرمی خود را. امروز او تاریخ بر روی رودخانه، راهنمای قایق به محل ماهیگیری کامل و گرفتن به عنوان بسیاری از ماهی ها به عنوان شما می توانید لطفا ben10 را!

کنترل بازی:
در بازی

Skill Ben 10 Boat Fish Ben10 Fishing