4 چشم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

چهار چشم از همان رنگ در یک ردیف، یا افقی، عمودی یا مورب وصل کرده و آن را قبل از حریف خود را می تواند انجام دهد. شما همچنین می توانید این بازی را در دو حالت پخش بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس را به حرکت و سمت چپ کلیک کنید به جای چشم.

ArcadeMatching Android 4-eyes