باغ وحش دروازهبان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

یکی دیگر از بازی 3 بازی. مطابقت با سه بار یا بیشتر حیوانات یکسان به آنها را حذف کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillKeeper