باد می وزد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

مدل آرایش این بازی مواجه است یک روز باد می وزد کلاسیک. گاهی اوقات شما نمی دانید که آنچه را می پوشند، اما خوب را کمک خواهد کرد که شما را از طریق روز خود را دریافت کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverWindy