ترکیه حمله بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ترکیه بازی حمله sidescrolling. مراقب باشید برای پره بیرون آمدن از زمین.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند فاصله
- پرتاب سلاح
- غیرفعال کردن خار مرگبار / باز کردن درب خروج.

AdventureActionObstacleAnimalTurkeyAttack