آفتابگردان لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در این بازی ما قادر خواهد بود به لباس یک مدل بسیار زیبا در یک فضای واقعا آفتابی. شما متوجه خواهید شد که این جزئیات به لطف به گل آفتابگردان، گل های زیبا ترین زمانی که آن را بسیار آفتابی است. مدل ما این است که خیلی متفاوت از گل نیست.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSunflowers