استرس پینت بال امداد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ضربه توپ رهایی از استرس در دفتر برای به دست آوردن حداکثر امتیاز و پیشرفت را به سطح بعدی!

کنترل بازی:
ماوس - هدف
دکمه سمت چپ ماوس - شوت

StressReliefPaintball