میدان فیزیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

ایجاد مسیر خود را با فلش ها و موانع برای هدایت توپ به به مربع قرمز.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillSquarePhysics