باب اسفنجی شلوار میدان: فیلم های سپر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   167 69.57% with 23 votes

SpongeBobs مستقیم فرعی و دست انداز را به بقیه دیگر. اجتناب از نهنگ ها و دیگر موجودات دریایی.

کنترل بازی:
پیکان چپ / راست - حرکت
تا پیکان - حرکت به جلو پایین فلش
- حرکت معکوس.

SeriesSubmarineSpongeSquarePantsBumperSubs