تمرین Chapped است بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

ذبح همه چیز را که در راه خود می آیند!

کنترل بازی:
ASWD برای جنبش
J برای حمله K
به پرش L
به استفاده از خاص

ActionBeat 'em UpKillingSamuraiSide ScrollingSwordPracticeChapped