Poddle متنعم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

به این نوعی سگ پشمالوی باهوش بناز پروردن و قبل.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Dress UpPoddlePamper