جفت راست بر روی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در اینجا ما باید یک منطق فوق العاده و بازی مهارت. شما باید برای انتخاب یک جفت از دوستان و درایو آنها را در سراسر مسیر پیچیده که در آن به همکاری بسیار مهم است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillPairStraight