هیولا شکار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساقه فلش در هدف خود را و رفتن به سطح بعدی!

کنترل بازی:
ماوس، هدف انجمن دکمه آتش را ترک کرد.

ShootingActionMonstersHunt