جیگ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

صنایع دستی و پیوستن قطعات فلزی از یک پازل به همراه، در این سبک تتریس پیشرفته اعتیاد آور است

کنترل بازی:
در بازی

Blocks