تهاجم انسان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

اجرا و پرش بیش از بمب موشک. تا چه حد می توانید بدون دست زدن به بمب ها بروید؟

کنترل بازی:
در بازی

Evade Alien Side Scrolling Jumping Unity Webgl Extreme Sport