آمار مول بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سر و صدا مول پایین تر از حریف خود، اما مراقب باشید تا مبادا شما را می گیرند.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. نوار فضایی به سر و صدا. ترکیب کلید فلش بالا و نوار فضا به ضربه به طور مستقیم در بالا. ترکیب کلید فلش رو به پایین و نوار فضا به ضربه به طور مستقیم زیر.

ArcadeBeat 'em UpPlatformsSmashObstacleAnimalTiming Mole