بزرگراه راش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

رانندگی خود را در بزرگراه ها و نابود کردن دشمنان و اتومبیل های هدفمند.
اجتناب از تصادف در حالی که رانندگی در بزرگراه با اتومبیل های دیگر..
جمع آوری سکه به امتیاز.. سازمان دیده بان نوار بهداشتی خود را

کنترل بازی:

رانندگی خود را در بزرگراه ها و نابود کردن دشمنان و اتومبیل های هدفمند.
اجتناب از تصادف در حالی که رانندگی در بزرگراه با اتومبیل های دیگر..
جمع آوری سکه به امتیاز.. سازمان دیده بان نوار بهداشتی خود را

DrivingChasing