مثل ماهی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

خوردن ماهی های کوچکتر را برای شما به رشد بزرگتر، اما برحذر باشید از ماهی بزرگتر زیرا آنها شما را تا خوردن!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - برای کنترل جنبش.

EvadeFishChasing AnimalFishy