روز مبارک لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

این خانواده نیاز به لباس تا برای اولین بار قبل از آنها بیرون رفتن در تعطیلات. می تواند شما را به آنها کمک کند؟ از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Dress UpHappyDaysDress-up