دختر makeover 15 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کمک به این دختر زیبایی را بیش از، انتخاب لباس، مدل مو جدید و زیبایی ترکیب کیت برای او برای رسیدن به نگاه جدید زیبا.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGroomingGirlsMakeover