دختر باغ را بیش از بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

خلاق باشید و نگاه خود را مانند یک شاهزاده خانم باغ.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlGroomingPrincessGirlsGardenMakeOver