Funny sở thú Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   02

Đấu tranh chống lại máy tính. Ném bóng và bom tại các khỉ!

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

Shoot 'em UpThrowingBombBallAnimalMonkeyFunny