فرار از جهنم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

گری به طور تصادفی به جهنم فرستاده شده است! کمک به او را از شعله های آتش فرار کنند!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyEscapeFromHell