لباس تا خواب دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

EMO یک حیوان خانگی خود را برای خودتان ایجاد کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpPlushy