لباس L بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس L با خود درونی او.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress Up