Doraemon Anywhere Door Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7122 76.34% with 93 votes

Những người bạn của Doraemon: Nobita, Shizuka, Dorami, ẩn bất cứ nơi nào Chien phía sau cánh cửa, bạn lấy Doraemon sẽ giúp bạn tìm ra những người, nếu tìm thấy lỗi hoặc hết thời gian, những con chuột sẽ bắt Doraemon.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Doraemon Doraemon Anywhere Door