دورا در ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2011 64.52% with 31 votes

رفته است

تابستان هنوز رتبهدهی نشده است، و دورا اکسپلورر هنوز مکان را ببینید. امروز او در حال رفتن به با دوستان بزرگ او به کشف یک ساحل شنی. تاریخ آنها، رانندگی چقدر خوب شما می توانید، و سعی کنید بهترین خود را به جمع آوری به عنوان بسیاری از نقاط شما می توانید

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingCollecting GirlsCartoonDoraBeach