اسکله لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

دختران که در کنار دریا بزرگ شده متفاوت هستند، ساده تر و مشتاق است. برای مثال، این مد بازی برای دختران مرسوم، مد روز به نظر می رسد در شلوار جین و یک پیراهن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpDocks