کمونیست بانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   74 63.64% with 11 votes

بازی پلتفرم اصلی.

کنترل بازی:
فلش - moveSpacebar - jumpCtrl - attackI - briefingDown فاصله - پرش فوق العاده

AdventurePaltformBunnyCommunist