اشکالات اسم حیوان دست اموز پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

پیراستن اسم حیوان دست اموز تنها راه شما آن را می خواهم.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Dress UpBunnyBugsDressup