کرمان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

chroman - بازی 2d از بالا به پایین با نیمه پازل و عجله رئیس با مکانیک های جالب. موانع موجود در راه خود را برای بازیابی زندگی خود نابود کنید و راه را روشن کنید. بازی در سطح بازی دشمنان خطرناکی دارد ، مراقب باشید! از بازی لذت ببرید و نشان دهید که چقدر می توانید این بازی را انجام دهید!

کنترل بازی:
در بازی

Evade Trap Obstacle Unity Webgl