آستانه از خود بیگانگی 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

عمل در فصل 3RD در سری اژدرمار اقدام sidescrolling ادامه.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند
فاصله - ای پرتاب ...
شیفت - پرتاب نارنجک.

ShootingActionAlienBrinkAlienation