مثلث شجاع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مثلث شجاع کمک کنید تا از پیچ و خم فرار کنید! مراقب باش! به موانع دست نزنید!

کنترل بازی:
در بازی

Arcade Obstacle Android Html5 Mobile Iphone Ipad Touchscreen Adrenaline