سنگ شکن بیت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

له مردم کمی بنفش ضعیف است. سازمان دیده بان بدن آنها منفجر شدن در این sidescroller.

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Bomb Timing