سیارات داد و بیداد دوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

سیارک ها تصمیم گرفته اند به سوار انسان agaist را ضد حمله. نابود 7 کارفرمایان و کشتن مستعمرات بیرونی زمین در این قسط.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionAsteroidsRampage