تواریخ از باقلا سبز بد بو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

راهنمای بد بو لوبیا در تلاش خود را برای بازیابی عمیق سرخ شده موش صحرایی تحت درخت زندگی. خوب شانس با کار جدید خود را!

کنترل بازی:
A / D یا بالا / پایین فلش - جنبش
W / بازگشت به پیکان - پرش انجمن S / پایین فلش - از ترس دولا شدن انجمن ماوس - هدف و شلیک کنید.

AdventureShoot 'em UpMouse SkillSeriesChroniclesStinkyBean