یار لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

مدل ما خیلی جوان است و به طوری بسیار که او تقریبا هیچ پانسمان لازم نیست تا است. اما در حال حاضر که در اینجا بودند، شما می توانید از برخی از لباس های خود را تغییر دهید. چرا که نه؟

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSweetheart