لباس شیرین تا 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

بهترین ترفند تا مدل های آستین ما چهره پاک او است، بدون عیب و نقص، توسط هر کسی بینظیر است. همچنین، این بازی دارای مقدار زیادی از لباس های خنک، مانند لباس نور که آنها را حتی سردتر از آنها در حال حاضر هستند.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSweet