سرعت X بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

در حال گشت زنی به عنوان یک پلیس پلیس آینده تا به بسیاری از عکسبرداری درگیر است. سریع اسکرول سمت اونا ساقه تا بازی فلش برای بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionSpeed