لباس پیشرفته تا 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در فصل دوم از لباس پیشرفته تا ما به عقب برویم به بازی با جنبه های زیبا از مد. در راه گاه به گاه به لباس راحت است، اما گاهی اوقات لازم است به جرات به پوشیدن لباس های پیچیده تری برای جلب توجه است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpSophisticated