داد و بیداد سوخت گیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

راهنما Milkboy بر روی ماموریت خود را برای سوخت گیری دوستان خود را با شیر شکلات.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - پرش.

AdventureObstacleRefuelRampage