راه آهن به بهشت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

فرار از قفس قبل از قطار رسد! استفاده از اشیاء در داخل قفس خارج شوید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

SkillRailwayHeaven