پیاده روی مورفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

در راهپیمایی مورفی، شما کنترل هر دو مرد و یک سگ که در راه رفتن با هم هستند. این پیاده روی معمولی شما نیست - خطرات زیادی در طول مسیر وجود دارد که باید اجتناب کنید!

کنترل بازی:
در بازی

Adventure Evade Mouse Skill Unity Webgl Pixel Art