آشپزخانه Kiddie 4 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این ها 'زمان برای آماده سازی یک جدول سنتی برای من مهمان های جدید فرانسوی! من فکر می کنم پیتزا نان فرانسوی را بیش از هر دستور دیگری خدمت می کنند. اجازه دهید 'را با دستورالعمل های من آغاز شده است!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

SimulationFoodCookingKiddieKitchen