فرماندار پوکر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   248 75% with 32 votes

بازی پوکر بازی کامپیوتری با بازیکنان دیگر به عنوان شما سعی می کنید را به نفع خود تمام پول خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی.

PokerCardsCasinoSeriesMoneyGovernor