اژدها نبرد رنگ آمیزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   90 100% with 9 votes

چرا تی 'این اژدها هم کنار بیاییم؟ شاید اگر شما آنها را رنگ درست و مناسب، تخم ریزی 'بوسه را تشکیل می دهند.

کنترل بازی:
در رنگ و سپس بر روی نقطه ای که شما می خواهید به استفاده از آن رنگ را کلیک کنید. برای چاپ بر روی چاپگر کلیک کنید.

KidsDragonColoringBattle