گشت و گذار در شهرستان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

تا کنون سعی گشت و گذار در رودخانه شهر؟

کنترل بازی:
کلید های arrow - جنبش
فضا - پرش به صفحه 1 و 2 - مانع از

SportsSurfboardWaterSurfingCity