پانک شیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

لباس دختر! تغییر نگاه خود را از دختر مدرسه دختر سرد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverChicPunk