بن 10 مسابقه با زمان در استانبول پارک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   91 90% with 10 votes

راهنما بن 10 مسابقه با زمان است. جمع آوری پاداش آیکون برای رفتن سریع تر.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - حرکت کاربری پایین کلید فلش - ترمز / معکوس فاصله
- ترمز دستی.

DrivingObstacleCollecting RaceAgainstTimeIstanbulPark